po-bozp.eu | požární ochrana a bezpecnost a ochrana zdraví pri práci
Kontaktujte nás

Požární ochrana

Hodnocení a začleňování činností firem do kategorizace požárního nebezpečí.

Zpracování dokumentace požární ochrany v požadovaném rozsahu a její udržování v souladu se skutečným stavem. Zahrnuje stanovení preventivních opatření potřebných k ochraně života, zdraví osob a majetku.

Provádění školení zaměstnanců o požární ochraně a odborné přípravy preventisty požární ochrany a preventivních požárních hlídek pracovišť se zvýšeným požárním nebezpečím.

Stanovení potřebného množství a druhu věcných prostředků požární ochrany, včetně stanovení lhůt kontrol a revizí těchto prostředků a požárně bezpečnostních zařízení.

Poradenství a konzultační služby v oboru požární ochrany formou „HOTLINE" smluvním partnerům, včetně účasti při kontrole vykonávané orgánem státního požárního dozoru.
Copyright © 2007-2013 www.po-bozp.eu. Všechna práva vyhrazena. Realizace web-systemy.net